Thuyết minh báo cáo tài chính (BCTC) là một phần trong báo cáo tài chính được dùng để phân tích, làm rõ hơn về các số liệu trình bày trong trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên để lập thuyết minh BCTC đúng theo quy định thì không phải ai cũng biết. Chính vì vậy trong bài viết này, suviec.com xin chia sẻ đến các kế toán viên cách lập thuyết minh BCTC mẫu số B09-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Mời các bạn cùng theo dõi!


*
*
*
*
Bản thuyết minh BCTC giúp tường thuật, mô tả các số liệu trong BCTC được rõ ràng và chi tiết hơn

Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng

– Chế độ kế toán áp dụng: Phần này cần nêu rõ doanh nghiệp đang áp dụng theo chế độ kế toán nào, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.

Bạn đang xem: Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Các chính sách kế toán áp dụng

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính có tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp không (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá thực tế hay tỷ giá bình quân).

– Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để áp dụng trong kế toán;Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản;Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả;Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác.

– Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền đối với các khoản mục được ghi nhận theo giá trị hiện tại, giá trị phân bổ, giá trị thu hồi..

Căn cứ xác định lãi suất thực tế (là lãi suất thị trường hay lãi suất ngân hàng thương mại hay lãi suất áp dụng đối với các khoản doanh nghiệp đi vay hoặc căn cứ khác);Lý do lựa chọn lãi suất thực tế.

– Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Nêu rõ tiền gửi ngân hàng là có kỳ hạn hay không kỳ hạn;Nêu rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào, có sử dụng như hàng tồn kho hay không;Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào? Có phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” hay không?

– Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Đối với chứng khoán kinh doanh:

Thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hay thời điểm khác)Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc;Căn cứ trích lập dự phòng giảm giá.

Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc;Căn cứ xác định khoản tổn thất không thu hồi được;Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?

Đối với các khoản cho vay:

Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc hay giá trị phân bổ;Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?Căn cứ lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay.

Xem thêm: Tải Game Kungfu Panda 2 Miễn Phí Cho Android, Tải Game Kung Fu Panda Miễn Phí Cho Pc

Đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

Đối với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ, thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm nào? Có tuân thủ CMKT Hợp nhất kinh doanh đối với công ty con được mua trong kỳ không? Có tuân thủ CMKT Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không?Nguyên tắc xác định công ty con, công ty liên doanh, liên kết (dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hay tỷ lệ lợi ích);Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá gốc, giá trị hợp lý hay giá trị khác? Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được xác định theo giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu hay phương pháp khác?Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính hợp nhất hay Báo cáo tài chính riêng của công ty con, công ty liên doanh, liên kết);

Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:

Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hay phương pháp khác?Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính hợp nhất hay Báo cáo tài chính riêng của đơn vị được đầu tư);

Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:

Giao dịch hoán đổi cổ phiếu;Giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn;Giao dịch dưới hình thức mua lại phần vốn góp;Phương pháp kế toán đối với khoản cổ tức được chia bằng cổ phiếu;

– Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ).Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng không?Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không? Tỷ giá dùng để đánh giá lại là gì?Có ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi không?Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi.