Thảo Luận

6 bài lý luận chính trị là trình độ gì ? cách xác định như thế nào?

1, Đối tượng được công nhận có trình độ cao cấp lý luận chính trị bao gồm:- người có bằng đại học chính trị, đại học chuyên ngành mác-lênin (triết học mác-lênin, kinh tế chính trị mác-lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học, lịch sử Đảng), đại học chuyên ngành tư tưởng - văn hóa, đại học chuyên ngành tổ chức