CEO Starbucks là ai

Đừng sợ hãi khi thuê người giỏi hơn bạn- câu nói của CEO Starbucks

e5e4fd63502c37e2759b78c572a93d70 Tôi phải thừa nhận rằng việc thuê những người giỏi hơn tôi về Starbucks làm quản lý cấp cao là không hề dễ dàng. Danh tiếng của tôi đã gắn liền với thương hiệu này và bất kỳ thay đổi nào trong công ty cũng khiến tôi cảm thấy mất dần vị thế trong công