*

Đáp án D

Phép lai so với là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội chưa chắc chắn kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn nhằm kiểm tra hình dáng gen của khung người mang tính trạng trội.

Bạn đang xem: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích

Ví dụ: AA x aa, Aa x aa


Thế nào là phép lai phân tích?
A.Là phép lai thân cá thể mang tính trạng trội cần khẳng định kiểu gene với cá thể có kiểu dáng gen dị hợp.B.Là phép lai thân cá thể mang tính chất trạng trội cần khẳng định kiểu gene với cá thể mang tính chất trạng lặn.C.Là phép lai giữa cá thể mang hình dạng gen dị hợp với cá thể mang kiểu gene đồng hợp.D.Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác minh kiểu gen với cá thể mang vẻ bên ngoài gen...

Thế như thế nào là phép lai phân tích?

A.Là phép lai thân cá thể mang ý nghĩa trạng trội cần khẳng định kiểu gene với cá thể có thứ hạng gen dị hợp.

B.Là phép lai giữa cá thể mang ý nghĩa trạng trội cần xác định kiểu gene với cá thể mang ý nghĩa trạng lặn.

C.Là phép lai giữa cá thể mang hình dáng gen dị phù hợp với cá thể có kiểu ren đồng hợp.

D.Là phép lai thân cá thể mang ý nghĩa trạng trội cần xác định kiểu ren với cá thể mang mẫu mã gen đồng hợp trội.


*

B.Là phép lai thân cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gene với cá thể mang tính chất trạng lặn.


Tại sao vào phép lai phân tích, nếu kết quả lai có hiện tượng đồng tính thì cơ thể đem lai mang tính trạng trội phải gồm kiểu gen đồng hợp? ví như có hiện tượng lạ phân tính thì khung người đem lai mang tính trạng trội tất cả kiểu ren dị hợp?


*

- Phép lai phân tích là phép lai giữa khung hình có tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn. Khung hình mang tính trạng lặn chỉ mang lại một nhiều loại giao tử có gen lặn (a)

=> các loại giao tử này không quyết định được hình dáng hình sinh sống đời nhỏ lai nhưng là giao tử của khung hình mang tính trạng trội.

- nếu đời bé lai đồng tính có nghĩa là chỉ có một hình dáng hình thì cơ thể đem lai mang tính trạng trội chỉ đã tạo ra một nhiều loại giao tử, nó phải gồm kiểu gene đồng đúng theo (AA):

AA x aa ( ightarrow) Aa

- giả dụ đời bé lai có hiện tượng lạ phân tính với tỉ lệ thành phần 1:1 có nghĩa là cho hai kiểu hình với tỉ trọng 1:1 thì khung hình đem lai mang tính chất trạng trội đã đã tạo ra 2 một số loại giao tử với tỉ lệ thành phần là 1:1, nó là dị phù hợp tử (Aa):

Aa x aa ( ightarrow) Aa : aa


Đúng(0)
KD
Kiều Đông Du
3 tháng 3 2017
Hãy xác định tác dụng của các phép lai sau :PHoa đỏ
Hoa trắng
AAaa
PHoa đỏ
Hoa trắng
Aaaa- Làm ráng nào để xác định được phong cách gen mang ý nghĩa trạng trội ? - Điền từ thích hợp vào hồ hết chỗ trống trong câu sau đây: Phép lai đối chiếu là phép lai giữa cá thể mang ý nghĩa trạng …… cần xác minh ……. Với phần lớn cá thể mang ý nghĩa trạng...
Đọc tiếp

Hãy xác định hiệu quả của mọi phép lai sau :

PHoa đỏHoa trắng
AAaa
PHoa đỏHoa trắng
Aaaa

- Làm nắm nào để xác minh được phong cách gen mang tính chất trạng trội ?

- Điền từ thích hợp vào các chỗ trống vào câu sau đây:

Phép lai so sánh là phép lai thân cá thể mang tính trạng …… cần khẳng định ……. Với đông đảo cá thể mang tính chất trạng ………. Nếu hiệu quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội có kiểu ren đồng thích hợp ……….., còn nếu công dụng phép lai là so sánh thì cá thể đó tất cả kiểu gen dị hợp…………


#Sinh học tập lớp 9
1
*

DK
Đỗ Khánh Chi
3 mon 3 2017

- Để xác định kiểu gen mang tính trạng trội ta phải tiến hành phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang ý nghĩa trạng lặn. Nếu công dụng phép lai là:

+ 100% cá thể mang tính chất trạng trội, thì đối tượng có loại gen đồng hợp trội.

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng người tiêu dùng có hình trạng gen dị hợp

- Phép lai so với là phép lai giữa cá thể mang tính chất trạng trội cần xác minh kiểu ren với rất nhiều cá thể mang ý nghĩa trạng lặn. Nếu hiệu quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội gồm kiểu ren đồng thích hợp AA, còn nếu hiệu quả phép lai là so sánh thì thành viên đó gồm kiểu ren dị hợp A


Đúng(0)
KD
Kiều Đông Du
8 mon 12 2018
Xét 2 cặp nhiễm sắc đẹp thể, trong đó trên cặp nhiễm dung nhan thể đầu tiên có 4 gen theo máy tự là ABCD; trên nhiễm sắc đẹp thể số 2 có 3 gen theo sản phẩm công nghệ tự là EGH. Mỗi gen biện pháp một tính trạng, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội trả toàn. Theo lý thuyết, bao gồm bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? I. Có tối nhiều 547 phép lai giữa cơ thể có dạng hình hình trội về 7 tính trạng với khung hình có loại hình lặn về 7...
Đọc tiếp

Xét 2 cặp nhiễm sắc đẹp thể, trong đó trên cặp nhiễm nhan sắc thể trước tiên có 4 gene theo trang bị tự là ABCD; bên trên nhiễm dung nhan thể số 2 gồm 3 gene theo thứ tự là EGH. Từng gen pháp luật một tính trạng, mỗi gen gồm 2 alen, alen trội là trội trả toàn. Theo lý thuyết, tất cả bao nhiêu phân phát biểu sau đây đúng?

I. Gồm tối đa 547 phép lai giữa khung người có kiểu hình trội về 7 tính trạng với cơ thể có loại hình lặn về 7 tính trạng.

II. Mang lại 2 khung người có kiểu gen khác biệt lai cùng với nhau, sẽ có tối nhiều 11982960 phép lai.

III. Gồm tối nhiều 14 phép lai giữa khung người có đẳng cấp hình trội về 1 tính trạng với cơ thể đồng đúng theo lặn.

IV. Phép lai thân 2 khung hình đều bao gồm kiểu hình trội về 1 tính trạng sẽ đến đời con gồm tối nhiều 3 giao diện gen.

A.4.

B.3.

C.2.

D.1.


#Mẫu giáo
1
DK
Đỗ Khánh Chi
8 mon 12 2018
Đúng(0)
KD
Kiều Đông Du
21 tháng 6 2017
Xét 2 cặp nhiễm nhan sắc thể, trong đó trên cặp nhiễm sắc thể đầu tiên có 4 gen theo lắp thêm tự là ABCD; bên trên nhiễm sắc đẹp thể số 2 bao gồm 3 gene theo lắp thêm tự là EGH. Từng gen chính sách một tính trạng, từng gen bao gồm 2 alen, alen trội là trội trả toàn. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?
I. Bao gồm tối nhiều 574 phép lai giữa khung người có dạng hình hình trội về 7 tính trạng với khung người có kiểu hình lặn về 7 tính...
Đọc tiếp

Xét 2 cặp nhiễm nhan sắc thể, trong những số đó trên cặp nhiễm sắc thể thứ nhất có 4 gene theo lắp thêm tự là ABCD; trên nhiễm sắc đẹp thể số 2 có 3 gene theo đồ vật tự là EGH. Từng gen luật pháp một tính trạng, mỗi gen tất cả 2 alen, alen trội là trội trả toàn. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 574 phép lai giữa khung hình có phong cách hình trội về 7 tính trạng với cơ thể có kiểu dáng hình lặn về 7 tính trạng.II. Cho 2 cơ thể có hình dạng gen khác nhau lai với nhau, sẽ sở hữu được tối đa 11982960 phép lai.III. Tất cả tối nhiều 14 phép lai giữa khung người có phong cách hình trội về 1 tính trạng với cơ thể đồng thích hợp lặn.IV. Phép lai thân 2 khung hình đều có kiểu hình trội về 1 tính trạng sẽ mang đến đời con có tối nhiều 3 hình dạng gen.

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


#Sinh học tập lớp 12
1
DK
Đỗ Khánh Chi
21 tháng 6 2017

Đáp án: C

Có 3 tuyên bố đúng, đó là I,II cùng III.

- I đúng bởi vì kiểu hình trội về 7 tính trạng (A-B-C-D-E-G-H-) tất cả 574 loại gen

=> số phép lai là 574. Giải thích:

* bên trên cặp NST số 1 có 4 cặp ren Aa,Bb,Cc,Dd đề nghị kiểu hình A-B-C-D- tất cả 41 phong cách gen:

+ với 4 cặp ren dị phù hợp thì số đẳng cấp gen =23= 8

+ cùng với 3 cặp ren dị hòa hợp thì số giao diện gen =C41×22= 16

+ cùng với 2 cặp gene dị hợp thì số vẻ bên ngoài gen =C42×21= 12

+ với một cặp gene dị đúng theo thì số đẳng cấp gen =C43×2= 8

+ với 0 cặp gen dị hòa hợp thì số vẻ bên ngoài gen = 1

* bên trên cặp NST số 2 bao gồm 3 cặp gen Ee, Gg,Hh yêu cầu kiểu hình E-G-D- gồm 14 đẳng cấp gen:

+ bên trên 3 cặp gen đều dị hòa hợp thì số hình dạng gen =22= 4

+ bên trên 2 cặp gene dị phù hợp thì số phong cách gen =C31×21= 6

+ trên 1 cặp gen dị thích hợp thì số mẫu mã gen =C31×20= 3

+ bên trên 0 cặp gene dị phù hợp thì số kiểu dáng gen = 1

Theo đó, tổng số thứ hạng gen công cụ kiểu hình trội về 7 tính trạng là 41×14=574

- II đúng vì số loại gen về 7 cặp gene là16×16+12×8×8+12=4896kiểu gen

Khi gồm 4896 đẳng cấp gen thì phép lai giữa 2 cá thể có giao diện gen không giống nhau sẽ tất cả số sơ thứ lai là4896×4896-12=11982960

- III đúng do kiểu hình trội về 1 tính trạng sẽ sở hữu được 14 phong cách gen( bao gồm 7 tính trạng nên sẽ có được 7 trường hợp, trong những số ấy mỗi ngôi trường hợp tất cả 2 giao diện gen)

→ 14×1=14

- IV sai bởi phép lai giữa 2 khung hình dị thích hợp một cặp gene sẽ đến đời con bao gồm tối nhiều 4 đẳng cấp gen

A. Aa x Aa.B. Aa x AA.C. Aa x aa.D. AA x Aa. - suviec.com
*

Muốn F1 xuất hiện đồng loạt 1 tính trạng, hình trạng gen của phường là:

A. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa.

B. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa hoặc AA x aa.

C. AA x AA hoặc AA x aa hoặc aa x aa.

D. AA x aa hoặc AA x Aa hoặc aa x aa.


*

*

Phép lai nào tiếp sau đây được thấy trong phép lai phân tích? I. Aa x aa; II. Aa x Aa; III. AA x aa; IV. AA x Aa; V. Aa x aa. Câu trả lời đúng là: A. I, III. B. I, III, V. C. II, III. D. I,...

Phép lai nào sau đây được thấy vào phép lai phân tích?

I. Aa x aa; II. Aa x Aa; III. AA x aa; IV. AA x Aa; V. Aa x aa.

Câu vấn đáp đúng là:

A. I, III.

B. I, III, V.

C. II, III.

D. I, V.

Xem thêm: Phân Tích Vintage Là Gì - Tìm Hiểu Đặc Điểm Của Phong Cách Nội Thất Vintage


*

Chọn giải đáp A

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể kiểu hình trội cần xác minh kiểu gen với khung hình có giao diện hình lặn. ⇒ Phép lai I, III là phép lai phân tích.

→ Đáp án A


Phép lai nào dưới đây được thấy vào phép lai phân tích?

I. Aa x aa; II. Aa x Aa; III. AA x aa; IV. AA x Aa; V. Aa x aa.

Câu trả lời đúng là:

A. I, III, V.

B. I, III

C. II, III

D. I, V


cho những phép lai sau: 1. Aa x aa. 2. Aa x Aa. 3. Aa
Bb x Aa
Bb. 4. Aa x aa. 5. Aa
Bb
Dd x aabbdd.6. AB//ab x ab//ab. Các phép lai như thế nào là phép lai phân tích? A. 1, 5, 6. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 4. D. 3, 5,...

Cho các phép lai sau:

1. Aa x aa. 2. Aa x Aa.

3. Aa
Bb x Aa
Bb. 4. Aa x aa.

5. Aa
Bb
Dd x aabbdd.6. AB//ab x ab//ab.

Những phép lai như thế nào là phép lai phân tích?

A. 1, 5, 6.

B. 2, 3, 4.

C. 1, 2, 4.

D. 3, 5, 6.


Cho các phép lai sau: (I) Aa x aa. (II) Aa x Aa. (III) AA x aa. (IV) AA x Aa. Trong số các phép lai trên, các phép lai phân tích có A. (I) cùng (II) B. (II) cùng (III) C. (II) cùng (IV) D. (I) và...

Cho những phép lai sau:

(I) Aa x aa. (II) Aa x Aa. (III) AA x aa. (IV) AA x Aa.

Trong số những phép lai trên, các phép lai so với gồm

A. (I) cùng (II)

B. (II) cùng (III)

C. (II) với (IV)

D. (I) cùng (III)


Đáp án D

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang ý nghĩa trạng trội cùng với cá thể mang ý nghĩa trạng lặn để bình chọn kiểu gene của cá thể mang tính chất trạng trội là thuần chủng tuyệt không

→ trong những phép lai trên, phép lai I, III là phép lai phân tích

II, IV là phép lai thân 2 cá thể mang ý nghĩa trạng trội nên đây không hẳn là phép lai phân tích


Cho các phép lai : I : Aa x aa ; II : Aa x Aa ; III : AA x aa ; IV : AA x Aa ; V : aa x aa.

Phép lai so sánh là

A. I, V

B. I, III

C. II, III

D. IV, V


Đáp án B

Các phép lai so với là lai tính trạng trội với tính trạng lặn → đánh giá kiểu gene của thành viên đem lai gồm thuần chủng giỏi không.

Các phép lai phân tích chính là Aa × aa ; AA × aa.


Trong những phép lai sau đây, tất cả bao nhiêu phép lai phân tích? Biết rằng những alen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen qui định một tính trạng. (1)Aa x aa (2) Aa x Aa (3)AA x aa (4) AABb x aabb A. 1 B.2 C.3...

Trong các phép lai sau đây, tất cả bao nhiêu phép lai phân tích? Biết rằng các alen trội là trội trả toàn, mỗi gen quy định một tính trạng.

(1)Aa x aa (2) Aa x Aa

(3)AA x aa (4) AABb x aabb

A. 1

B.2

C.3

D.4


Phép lai so với là lai giữa thành viên mang mẫu mã hình trội với thành viên mang kiểu hình lặn nhằm phân tích hình dáng gen của thành viên mang kiểu hình trội. Vì đó, những phép lai so với là (1), (3), (4).

Đáp án C


Trong các phép lai sau đây, bao gồm bao nhiêu phép lai phân tích? Biết rằng các alen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen biện pháp một tính trạng. (1)Aa x aa (2) Aa x Aa (3)AA x aa (4)AABb x aabb A. 1 B.2 C.3...

Trong các phép lai sau đây, bao gồm bao nhiêu phép lai phân tích? Biết rằng những alen trội là trội hoàn toàn, từng gen biện pháp một tính trạng.

(1)Aa x aa (2) Aa x Aa

(3)AA x aa (4)AABb x aabb

A. 1

B.2

C.3

D.4


Đáp án C

Phép lai phân tích là lai giữa thành viên mang phong cách hình trội với thành viên mang vẻ bên ngoài hình lặn nhằm mục đích phân tích dạng hình gen của thành viên mang giao diện hình trội. Do đó, các phép lai so sánh là (1), (3), (4).


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

suviec.com là căn nguyên giáo dục số. Với chương trình giảng dạy bám gần kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo tới trường 12. Các bài học tập được cá thể hoá cùng phân tích thời gian thực. suviec.com đáp ứng nhu cầu nhu ước riêng của từng người học.

Theo dõi suviec.com trên

*
*
*

Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui mắt nhấn vào đó để tăng cấp tài khoản.