kinh nghiệm mở cuộc hop

Những quy tắc để có cuộc họp thành công và hiệu quả nhất

5-bi-quyet-giup-ban-giai-quyet-cong-viec-hieu-qua Đừng bao giờ đóng lại một cuộc họp khi chưa tổng kết những nội dung vừa thảo luận và đề ra hướng đi. Một cuộc họp không đưa ra được quyết định cuối cùng hoặc tổng kết được những điều cần làm sắp tới là một cuộc họp vô nghĩa. Các cuộc họp xưa nay