cách giúp đở đồng nghiệp

Lòng tốt nơi công sở là gì ?

a1_1 Nếu như lúc nào bạn cũng tốt bụng với người khác, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy tính cách này của bạn và nhiều người sẽ nghĩ rằng không cần tôn trọng bạn vì đằng nào thì bạn cũng tốt với họ. Chúng ta luôn được giáo dục rằng lúc nào cũng phải tử tế